Algemene VerkoopsvoorwaardenA. TOEPASSINGSGEBIED

Artikel 1.

De huidige voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten en/of transacties welke door BSS worden afgesloten.

Van deze voorwaarden kan enkel worden afgeweken mits uitdrukkelijke en schriftelijke voorafgaandelijk goedkeuring door BSS


B. LEVERINGSTERMIJN

Artikel 2.

De opgegeven leveringstermijn, tenzij schriftelijk anders overeengekomen, zijn enkel bena­derend. Een eventuele vertraging kan in geen geval aanleiding geven tot schadevergoeding of tot de ontbinding van de overeenkomst.


C. ANNULERING

Artikel 3.

Elke annulering dient schriftelijk te gebeuren.

In geval van annulering kan BSS naar keuze ofwel de uitvoering van de overeenkomst vorderen ofwel de betaling van een schadevergoeding vorderen, die forfaitair wordt begroot op 20% van de prijs met een minimum van 50,00EUR, tenzij de werkelijke schade die BSS heeft geleden ingevolge de annulering hoger ligt dan dit forfaitair bedrag. In dat geval heeft BSS recht op volledige schadeloosstelling.


D. EIGENDOMSVOORBEHOUD

Artikel 4.

De geleverde zaken blijven eigendom van BSS tot volledige betaling van de prijs en van de bijkomende prestaties, zelfs indien ze gewijzigd of geïncorporeerd te zijn.

Tot een de betaling kunnen de zaken door de klant niet vervreemd worden, in pand gegeven of welke danige zekerheid worden gegeven.


E. KLACHTEN EN WAARBORG

Artikel 5.

Iedere levering zal onmiddellijk na ontvangst door de klant worden nagezien.

De goederen worden geacht aanvaard te zijn door de klant bij de levering behoudens nau­wkeurige omschreven en gedetailleerde klacht die BSS bereikt per aangetekend schrijven binnen de 7 kalenderdagen na de levering.

Klachten ontvangen na voormelde termijn zijn laattijdig en onontvankelijk.

Aanvaarding dekt alle zichtbare gebreken, d.w.z. alle gebreken die de klant op het ogenblik van de levering had kunnen vaststellen door een aandachtige en ernstige controle.

De goederen die BSS verkoopt worden tegen verborgen gebreken gewaarborgd gedurende 6 maanden vanaf de levering.

De hierboven geschetste waarborgen gelden enkel onder de hiernavolgende voorwaarden:

- het gebrek maakt het goed in belangrijke mate ongeschikt voor het gebuik waarvoor het bestemd is;

- de waarborg dient ingeroepen te worden vóór de plaatsing van het goed;

Indien de klacht gegrond wordt bevonden, beperkt de verplichting van BSS zich tot het vervangen of het kosteloos herstellen van de gebrekkige of de beschadigde goederen zonder dat het aanleiding kan geven tot schadevergoeding of tot de ontbinding van de koop.


F. BETALINGSMODALITEITEN

Artikel 6.

Alle prijzen zijn exclusief BTW. en zijn betaalbaar op de vervaldatum van de factuur op de maatschappelijke zetel van BSS, zonder dat enige korting kan worden ingeroepen.

Bij gebreke aan integrale betaling van de factuur binnen de voornoemde termijn zal vanaf de eerste daaropvolgende dag van rechtswege en zonder verdere ingebrekestelling vereist is, een interest verschuldigd zijn zoals voorzien in art. 5 van de Wet van 2/8/2002, met name de referentie-interestvoet vermeerderd met 7% en afgerond tot het hogere halve procent, dewelke hierbij, bij uitbreiding en conventioneel tevens van toepassing wordt verklaard voor al de transacties die zouden worden gesloten met niet-handelaars, zonder dat evenwel de aldus bekomen interestvoet lager zal mogen zijn dan 12% op jaarbasis.

Indien de klant niet betaalt binnen de voornoemde termijn erkent deze een contractuele fout te begaan waarbij hij aan BSS een schade berokkent.

Deze schade, met inbegrip van de invorderingskosten zoals bedoeld in art. 6 van de Wet van 2/8/2002 betreffende de bestrijding van de betalingsachterstand bij handelstransacties dient te worden vergoed door de klant en wordt begroot als volgt:

Ter vergoeding van buitengerechtelijke invorderingskosten en de administratieve werkver­meerdering is er van rechtswege en zonder dat een ingebrekestelling vereist is, een schade­vergoeding verschuldigd begroot aan 10% van het achterstallige bedrag met een minimum van 70,00 EUR vermeerderd met een forfaitair bedrag van 13,00 EUR per aanmaning evenals de eventuele aantekentaks.

Deze schadevergoeding zal vermeerderd worden met de kosten die voortvloeien indien BSS derden zou inschakelen ter minnelijke invordering.

Indien BSS daarenboven tot gerechtelijke invordering dient over te gaan, zal de klant bovendien en in de mate dat hij gebonden is door het personele toepassingsgebied van de Wet van 2/08/2002 op de bestrijding van de betalingsachterstand bij handelstransacties aan BSS ook alle kosten dienen te vergoeden die door BSS werden gemaakt ter gerechtelijke invordering zonder dat deze vergoeding bij vergelijking echter lager zal mogen liggen dan het bedrag dat bekomen wordt na toepassing van het tarief van de sommen die invorder­bare kosten zijn vanwege het verrichten van bepaalde materiële akten, zoals door de Koning vastgesteld in uitvoering van art. 1022 Ger.W.

Artikel 7.

Alle betalingen uitgevoerd door de klant zullen eerst worden aangewend op de interesten die verschuldigd zijn krachtens de huidige voorwaarden, vervolgens op de schadevergoedingen en de invorderingskosten en pas nadien op de openstaande (saldi derden) factuur of facturen waarbij de oudste openstaande bedragen ook eerst worden verrekend en dit ongeacht even­tuele opmerkingen of vermeldingen van de klant ter gelegenheid van de betalingen.


G. TOEPASSELIJK RECHT EN BEVOEGDHEID

Artikel 8.

Deze overeenkomst wordt beheerst door het Belgische recht.

Enkel de Rechtbanken van het rechtsgebied Antwerpen zijn bevoegd onverminderd het recht voor BSS om te dagvaarden voor de Rechtbank van de woonplaats van de verweerder.

Webshop powered by Marcando